Každý deň sa v škole, vonku s kamarátmi, či na krúžkoch stretávate s osobnými údajmi a ani o tom nemusíte vedieť (osobným údajom je okrem mena a priezviska aj prezývka, tetovanie, či informácia o zdravotnom stave). V posledných rokoch množstvo takýchto informácií čerpáte z internetu a sociálnych sietí.

Táto kniha je venovaná Vám - mladým ľuďom vo veku od 10 do 16 rokov. Keďže ste  tie najzraniteľnejšie bytosti, nedostatok informácií v oblasti informačných technológií, ale aj prílišná dôvera v poskytovaní údajov pri bežnom rozhovore vám môže veľmi ublížiť.

Žijete však až v príliš informatizovanej dobe, v ktorej sa nemôžete izolovať od technických výdobytkov. Vieme vám ale vysvetliť nástrahy, ktoré na vás číhajú, aj riziká, ktoré pre vás z neuváženého konania môžu vyplývať.

V tejto knihe sa za pomoci iných odborníkov podrobnejšie venujem v dnešnej dobe výsostne aktuálnej téme, ktorou je ochrana vašich osobných údajov ako aj údajov vašich rodín, ďalej komunikácia na sociálnych sieťach i samotné poskytovanie osobných údajov, resp. osobných údajov ich rodinných príslušníkov, či už na webe, cez SMSky až po ústnu komunikáciu. S uvedenou témou úzko súvisí aj kyberšikanovanie. Okrem teoretických poznatkov sa opieram aj o praktické skúseností detského psychológa i psychológa pre dospelých. V rámci jednotlivých kapitol vám chceme pomôcť brániť sa proti nástrahám dnešnej internetovej a počítačovej doby.

Na Slovensku už viac ako 13 rokov platí Zákon o ochrane osobných údajov. V roku 2002 bol prvýkrát schválený zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v ktorom bol zavedený samotný pojem osobné údaje, ako aj práva a povinnosti tých, ktorí ich spracúvajú. Neskôr došlo k zmenám v legislatívne aj na európskej úrovni, preto Národná rada Slovenskej republiky v roku 2013 schválila nové znenie zákona o ochrane osobných údajov, ktorý sa stal účinný 01. júla 2013 a poznáme ho ako zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom by tí, ktorí spracúvajú osobné údaje, ale aj tí, ktorí ich poskytujú, mali mať aspoň priemerné znalosti o postupoch a krokoch pri poskytovaní a spracovávaní osobných údajov.

Žiaľ, v reálnom živote to tak ani zďaleka nie je. Ako spracovateľka bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov (aj pre školy a školské zariadenia) s viac ako 12-ročnou praxou sa domnievam, že pokiaľ nebude dochádzať k výchove vás mladých ľudí v uvedenej oblasti už v skoršom veku, nebude možné nastoliť trend, pri ktorom by ste vy (a neraz aj dospelí) k svojim dokladom ako aj osobným údajom pristupovali zodpovednejšie.

Ak sa prečítaním tejto knihy dozviete niečo nové, malo to zmyslel :)

Jana Géciová

 

 

Ukážky z knihy