PhDr. Jana Géciová

Problematike ochrany osobných údajov sa do hĺbky venuje od roku 2002 a bola aj témou jej diplomovej i rigoróznej práce. Je spracovateľkou bezpečnostných projektov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pre akýkoľvek typ organizácie, pre súkromný aj verejný sektor. Vykonáva odborné školenia v uvedenej oblasti zamerané najmä na aplikáciu zákona o ochrane osobných údajov v praxi. Je držiteľkou certifikátu audítora informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 a držiteľkou certifikátu podľa normy ISO 19011:2011 pre vykonávanie interných auditov. Absolvovala skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Vydáva odborné články na tému ochrany osobných údajov zamerané najmä na edukáciu čitateľa a praktické skúsenosti. V čase vyjdenia publikácie je doktorandkou na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje téme práva na informácie a ochrany osobných údajov so zameraním na územnú samosprávu. Taktiež je študentkou manažérskeho programu Master of Business Administration (MBA) so špecializáciou na Key account management a strategické riadenie predaja.

Ing. Jozef Halcin

Riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. V oblasti prevencie kriminality pôsobí ako lektor od roku 2003. V roku 2009 bol vládou Slovenskej republiky menovaný do funkcie tajomníka Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. V súčasnosti (august 2015) je jej členom. Ministerstvo vnútra SR zastupuje vo viacerých poradných orgánoch vlády Slovenskej republiky a zároveň je podpredsedom Expertnej skupiny boja proti obchodovaniu s ľuďmi a členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie a extrémizmu ako odborného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Mgr. Lenka Lipanová

Po ukončení štúdia psychológie v roku 1997 postupne pracovala ako školská psychologička, následne ako psychologička v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a v rokoch 2008–2012 ako psychoterapeutka v liečebni pre drogovo závislých. Absolvovala psychodynamický relaxačno-symbolický výcvik. V súčasnosti (august 2015) sa venuje vlastnej privátnej psychoterapeutickej praxi. Od roku 2008 je znalkyňou v oblasti klinickej psychológie detí a dospelých. Okrem dlhodobej hlbinnej psychoterapie poskytuje aj krátkodobejšie odborné poradenstvo pre deti i dospelých.

PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

Pracuje v privátnej praxi ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut. Zameriava sa prevažne na dospelú populáciu v rámci individuálneho i párového poradenstva, pričom kombinuje prvky Gestalt terapie a dynamickej psychoterapie. Externe prednáša na  univerzite, zúčastňuje sa na odborných seminároch a propaguje psychológiu prostredníctvom médií.

PhDr. Mária Horváthová

Je psychologičkou od roku 2002. Už počas vysokoškolského štúdia sa intenzívne venovala problematike prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Po ukončení štúdia pracovala ako psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni pre stredné školy v Košiciach, následne pôsobila ako odborný zamestnanec v SOŠ PZ v Košiciach, od roku 2014 je riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii, sériu výcvikov orientovaných na prevenciu sociálnej patológie a na skupinovú prácu s deťmi a dospievajúcimi. Súčasťou jej odborného vzdelania je aj poradenstvo zamerané na deti s problémovým a hyperaktívnym správaním. Zároveň bola frekvetantkou vzdelávacích programov pre rozvoj manažérskych kompetencií.

V súčasnosti sa okrem riadiacej práce venuje aj odbornému poradenstvu pre deti, dospievajúcu mládež, rodičov a pedagógov. Pravidelne lektoruje v oblasti vzdelávania, kde sa orientuje na široké spektrum rozvoja sociálno-psychologických zručností a vzdelávania v oblasti poradenstva.

Ing. Ondrej Macko

Ako novinár v oblasti IT pôsobí na trhu viac ako 20 rokov. Pracoval pre časopis Chip, neskôr PC REVUE. V súčasnosti má vlastný projekt s názvom touchIT. Zaujíma sa o všetky nové technológie, rád fotografuje a vytvára video recenzie. Bezpečnosť v oblasti IT je preňho mimoriadne dôležitá oblasť a rád o nej diskutuje s ľuďmi.

Mgr. Katarína Krokosová

Doktorandka na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci svojho doktorandského štúdia sa venuje výskumu problematiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti v kontexte teórie bezpečnostnej vedy, ale i v kontexte jej praxe.  Zaoberá sa skúmaním realizácie právnych, politických a technických bezpečnostných opatrení na úrovni jednotlivcov, miestnych a územných samospráv, štátu, nadnárodnej úrovni regiónov i na globálnej - medzinárodnej úrovni.

JUDr. Dominika Ďuranová

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa začala venovať prevencii kriminality s pracovným zaradením na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. V širokospektrálnej oblasti prevencie kriminality sa od začiatku svojho pracovného zamerania špecifikovala práve na viktimačnú prevenciu, v rámci ktorej sa dlhodobo venuje aj deťom ako potenciálnym obetiam kriminality.